biubiutv最新全局接口 biubiutv自定义接口配置

biubiutv自定义接口、解析接口、电视直播接口、采集站端口配置
采集站推荐

8090资源(采集官方):http://zy.yilans.net:8090/api.php

喵派对(采集官方):https://zy.miao.party/api.php

百度资源:https://api.apibdzy.com/api.php

飞速资源:https://m3u8.feisuzyapi.com

红牛资源:https://www.hongniuzy2.com/api.php

无尽资源:https://api.wujinapi.com/api.php

快播资源:http://www.kuaibozy.com/api.php

乐活资源:https://lehootv.com/api.php

番茄资源:http://api.fqzy.cc/api.php

灵芝资源:https://app.linzhiyuan.xyz/api.php

39看影视:https://www.39kan.com/api.php

飞鱼资源:https://app.feiyu5.com/api.php

片库资源:https://pianku.wang/api.php

清欢资源:http://free.qinghuanzy.com/api.php

蓝光影视资源:http://www.zzrhgg.com/api.php

播放吧资源:https://www.bofangya.com/api.php

剧好看资源:https://www.juhaokan.cc/api.php

主页接口配置

追剧吧:https://raw.nite07.com/追剧吧主页接口.txt

哔滴影视:https://raw.nite07.com/哔滴影视主页接口.txt

饭团:https://raw.nite07.com/饭团主页接口.txt

神马:https://raw.nite07.com/神马主页接口.txt

接口配置

主页接口:http://42.193.55.242/tv/w.json
正式版全局接口:https://gitee.com/tvb520/biubiu/raw/master/w.json
闪退专用全局接口:https://gitee.com/tvb520/biubiu/raw/master/x.json
http://116.62.110.252/cs.jsonhttps://raw.nite07.com/biubiu/cs.json

直链解析接口:https://jhpc.manduhu.com/j1217.php?url=

嗅探解析接口:https://nbjx.vip/?url=

电视直播接口:http://116.62.110.252/zb.htmlhttps://raw.nite07.com/biubiu/zb.html

采集站接口:https://api.apibdzy.com/api.php